Christina Linnea Örtendahls Blogg

Statsvetare & omvärldsanalytiker granskar dagsaktuell politik med glimten i ögat

lördag, mars 22, 2008

Intern partikonflikt löstes inte i KF

Bombeslut i fullmäktige var en bom…är den mest spännande rubriken i NST/HD idag. Läser ingressen: Stängning och öppning av bommen på Klittervägen ska inte bestämmas av kommunfullmäktige enligt en dom i länsrätten. Mmm…har jag inte sagt det förut?
Det var fel av kommunfullmäktige att ändra i tekniska nämndens reglemente om sommaravstängningen av Klittervägen i Havsbaden. Fullmäktige får heller inte ge rekommendationer till nämndens arbetsutskott om trafikreglering på lokalgator. Det slår länsrätten fast i en dom och upphäver fullmäktiges beslut. Enligt länsrätten har kommunen inte följt kommunallagen när fullmäktige beslutade i frågan den 29 januari förra året.
Miljöpartisten Karl-Otto Rosenqvist, en mycket klok man, överklagade ärendet, med hänvisning till kommunallagens likställighetsprincip:
Jag tyckte att det kändes fel att lyfta en enskild trafikfråga från nämnden. I så fall skulle allt lyftas från trafiknämnden.
Enligt pressen är det hela en partipolitisk fråga: Den socialdemokratiska oppositionen har förordat att Klittervägen ska vara öppen året runt. Moderaterna har med sitt agerande kritiserats för att ge vika för Havsbadenborna som vill ha vägen stängd sommartid.

Men det är snarare så att det hela är en internpolitisk fråga där några få, mycket tongivande moderater boende i det aktuella området i Havsbaden, enligt normala demokratiska principer har fått ett alltför stort utrymme i partiet. De har utövat påtryckningar gentemot beslutande partimedlemmar bland annat via mejlet nedan som skickades till mig den 12 oktober 2005 klockan 11:54.
Till Moderaternas representanter (med e-postadress) i Kommunfullmäktige och Byggnadsnämnd.

Det finns ett starkt mostånd mot att skriva in trafikregleringar i detaljplaner. Det är förståeligt, trafikfrågor skall ju hanteras av tekniska nämnden. När det gäller Havsbaden finns dock anledning att även fortsättningsvis göra ett undantag. Det finns många villaområden i Ängelholm, men inget är så välbesökt som Havsbaden. En varm sommardag söker sig många till Havsbadens strand och det tycker vi bofasta är trevligt. Att öppna upp gatorna för genomfartstrafik vore dock mindre trevligt. I vilket annat villaområde skulle man acceptera förekomsten av bilkörning för nöjes skull? Och i vilket annat villaområde skulle man acceptera att en väl fungerande trafikreglering tas bort? Man kunde tro att trafikregleringen i Havsbaden är så självklar att den inte behöver omfattas av det skydd som en detaljplan innebär. Men så är tyvärr inte fallet. Trots att det förekommer vägbulor och vägbommar på många håll i Ängelholm, så är det bara i Havsbaden de väcker anstöt.

Ett argument mot att ha trafikreglering inskrivet i detaljplanen är att då kommer "alla" att vilja ha det i kommande detaljplaner. Men någon sådan spridningseffekt har inte märkts av på de 13 år som gått. Det kan ju bero på att det bara är Havsbadens trafikreglering som ifrågasatts. Många tror att man inte får lov att skriva in trafikreglering i en detaljplan eller att ha olika regler för olika tider på året. Tala gärna med Ingmar Palm, Boverket (medförfattare till "Boken om detaljplan och detaljplanbestämmelser") om du vill bli tagen ur den villfarelsen. Intressant i sammanhanget är att trots att den föreslagna detaljplanen lutar sig tungt mot Landsantikvarie Paul Hanssons expertis, så har ingen tagit notis om densammes åsikt om trafikregleringen. Han förordar nämligen att den skall behållas och till och med utökas.

Med föreslagen elektronisk styrning av bommarna på Klittervägen bör hindren för nyttotrafiken kunna elimineras samtidigt som de oskyddade trafikanternas berättigade krav på en säker trafikmiljö tillgodoses. Dessutom kan de 100-talet P-platserna längs vägen även fortsättningsvis användas för besökande turister och badgäster.

Vi måste ställa oss två frågor: 1. Skall oskyddade trafikanter prioriteras högre än nöjesbilism i Havsbaden? 2. Finns det en uppenbar risk att trafikregleringen tas bort i Havsbaden? Om ditt svar på ovanstående frågor är "ja", så måste trafikregleringen även framgent vara inskriven i detaljplanen.

Med vänlig hälsning

Ianric Ivarsson, tel 125 64, ianric.ivarsson@spray.se
Else Ekblom, tel 106 95, j.e.ekblom@swipnet.se
Nils Mårtensson, tel 182 80, fam.maartensson@swipnet.se
Jan Ekblom, tel 106 95, j.e.ekblom@swipnet.se
Nils Olof Bosemark, tel 121 10, olle.bosemark@telia.com
Kajsa Påhlman
Allt handlar i grunden om att vi i byggnadsnämnden tog fram ett förslag till ny detaljplan som dissades av några, se ovan, av de boende i området Havsbaden. En av frågorna var om en gata skulle benämnas parkmark eller inte. I och för sig anser jag att det hörs på namnet vad som är det ena och vad som är det andra. Men detta kunde inte accepteras av de boende vid den aktuella vägen, se ovan, som även fortsättningsvis ville ha vägen avstängd om sommaren.

I denna interna konflikt tillkom en fullständigt omöjlig halvmesyr i ett försök att förhindra en utbrytning och bildande av ett missnöjesparti. Ännu ett bevis på att sossarnas syftesetik inte är någon bra etikinriktning inom politiken. Och det är bara att hoppas att den politiska etiken inom moderaterna i Ängelholm framgent kommer att få en betydande plats i diskussionerna samt att denna typ av ärenden behandlas seriöst.

Ni som eventuellt har undrat över min ständiga avslutning på bloggen får nu en viss bakgrund till varför jag valt att avsluta med: ...för övrigt anser jag att det bör sättas upp bommar på Järnvägsgatan samt att Nybrovägen och Klittervägen bör öppnas för genomfartstrafik!

Etiketter: , , ,